×
×

Lịch cúp điện Bắc Giang ngày 24/6/ chuẩn nhất

Điện lực:
Điện lực Lạng Giang

Ngày:


24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 07:00 đến 12:30

Khu vực:
Một phần Xã Hương Sơn,Hương Lạc, Tân Hưng

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Lạng Giang

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 07:00 đến 12:30

Khu vực:
Một phần Xã Quang Thịnh, Hương Sơn

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Lạng Giang

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 07:00 đến 12:30

Khu vực:
Một phần TT Kép

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Lạng Giang

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 07:30 đến 12:30

Khu vực:
Xã Nghĩa Hòa, Nghĩa Hưng

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Lạng Giang

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 07:30 đến 15:30

Khu vực:
Xã Tân Thịnh

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Lạng Giang

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 07:30 đến 15:30

Khu vực:
TT Kép

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Lạng Giang

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 07:30 đến 13:30

Khu vực:
Một phần Xã Tân Dĩnh,Mỹ Thái,Phi Mô, Dương Đức,Mỹ Hà

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Lạng Giang

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 07:30 đến 10:30

Khu vực:
Một phần thị trân vôi

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Lạng Giang

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 07:30 đến 10:30

Khu vực:
Một phần thị trấn vôi

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Lạng Giang

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 13:00 đến 19:00

Khu vực:
Một phần Xã Tân Dĩnh,Xuân Hương,Mỹ Thái,TT Vôi,Tân Thanh,Tiên Lục

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Lạng Giang

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 13:00 đến 19:00

Khu vực:
Một phần Xã Tân Dĩnh,Xương Lâm,TT Vôi

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Lạng Giang

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 13:00 đến 18:00

Khu vực:
Một phần xã Đào Mỹ

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Lạng Giang

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 13:00 đến 19:00

Khu vực:
Xã An Hà, Đào Mỹ, Tiên Lục

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Lạng Giang

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 13:00 đến 19:00

Khu vực:
Một phần Xã Hương Sơn,Hương Lạc,Yên Mỹ

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Lạng Giang

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 15:00 đến 19:00

Khu vực:
Một phần Xã Thái Đào, Đại Lâm

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Việt Yên

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 07:30 đến 14:00

Khu vực:
Một phần TT Bích Động, xã Minh Đức )

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Việt Yên

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 07:30 đến 14:00

Khu vực:
Một phần xã Hồng Thái, Nghĩa Trung

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Việt Yên

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 07:30 đến 14:00

Khu vực:
Một phần TT Nếnh, xã Quảng Minh, Ninh Sơn, Tiên Sơn, Quang Châu

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Việt Yên

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 07:30 đến 16:00

Khu vực:
Một phần TT Bích Động, xã Trung Sơn, Tiên Sơn.

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Việt Yên

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 07:30 đến 16:00

Khu vực:
Một phần Thôn My Điền, TT Nếnh

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Việt Yên

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 07:30 đến 16:00

Khu vực:
Một phần TT Bích Động, xã Tự Lạn, Việt Tiến, Thượng Lan

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Việt Yên

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 07:30 đến 16:00

Khu vực:
Một phần xã Việt Tiến

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Việt Yên

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 08:00 đến 16:30

Khu vực:
Một phần TT Bích Động, xã Hương Mai

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Việt Yên

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 08:00 đến 15:00

Khu vực:
Một phần xã Quang Châu

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Việt Yên

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 08:00 đến 16:30

Khu vực:
Một phần xã Vân Trung

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Việt Yên

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 08:00 đến 15:00

Khu vực:
Một phần xã Quang Châu

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Việt Yên

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 12:00 đến 18:00

Khu vực:
Một phần TT Nếnh, xã Quảng Minh, Minh Sơn, Tiên Sơn, Trung Sơn, Quang Châu

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Thành phố Bắc Giang

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 06:00 đến 12:00

Khu vực:
xã Tiến Dũng, Thị Trấn Tân An

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Thành phố Bắc Giang

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 06:00 đến 10:30

Khu vực:
xã Cảnh Thụy, Thị Trấn Nham Biền

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Thành phố Bắc Giang

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 10:00 đến 14:30

Khu vực:
xã Cảnh Thụy, Thị Trấn Nham Biền

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Lục Ngạn

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 06:30 đến 13:30

Khu vực:
Một phần các xã Hộ Đáp, Biên Sơn, Phong Vân, Phong Minh, Sa Lý huyện Lục Ngạn

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Hiệp Hoà

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 05:45 đến 07:45

Khu vực:
TBA Chung Dang Vina 2

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Hiệp Hoà

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 05:45 đến 07:45

Khu vực:
TBA Mirae Tech ViNa

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Hiệp Hoà

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 05:45 đến 07:45

Khu vực:
TBA CA Huyện

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Hiệp Hoà

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 07:00 đến 12:30

Khu vực:
Lương Phong, Hoàng Lương, Hoàng An, Thanh Vân, Đồng Tân

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Hiệp Hoà

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 08:00 đến 16:00

Khu vực:
Thôn Trung Thành, Phú Thịnh, Chợ Đành

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Hiệp Hoà

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 08:00 đến 10:00

Khu vực:
TBA Căn cứ Quân Sự

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Hiệp Hoà

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 08:00 đến 16:00

Khu vực:
Lương Phong, Đoan Bái

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Hiệp Hoà

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 08:00 đến 16:00

Khu vực:
Đoan Bái

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Hiệp Hoà

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 08:00 đến 16:00

Khu vực:
Châu Minh, Mai Đình, KCN Hòa Phú

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Hiệp Hoà

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 09:30 đến 16:30

Khu vực:
xã Hợp Thịnh, Mai Trung, Hùng Sơn

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Hiệp Hoà

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 09:30 đến 16:30

Khu vực:
xã Đại Thành, Quang Minh, Thái Sơn, Hùng sơn, Hòa Sơn

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Hiệp Hoà

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 12:00 đến 18:00

Khu vực:
Đoan Bái, Đông Lỗ

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Hiệp Hoà

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 12:00 đến 18:00

Khu vực:
Danh Thắng, Đông Lỗ

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Hiệp Hoà

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 12:00 đến 18:00

Khu vực:
Lương Phong, Đoan Bái, Ngọc Sơn

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Hiệp Hoà

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 12:00 đến 18:00

Khu vực:
Một phần thị trấn Thắng và xã: Ngọc Sơn, Hoàng Thanh

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Hiệp Hoà

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 12:00 đến 18:00

Khu vực:
Danh Thắng, Thường Thắng, Mai Trung, Bắc Lý

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Hiệp Hoà

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 12:00 đến 18:00

Khu vực:
Danh Thắng, Xuân Cẩm, Bắc Lý

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Hiệp Hoà

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 12:00 đến 18:00

Khu vực:
Một phần thị trấn Thắng và xã: Hoàng Vân, Thái Sơn

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Hiệp Hoà

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 12:00 đến 18:00

Khu vực:
Xã Hợp Thịnh, Mai Trung, Hùng Sơn, Xuân Cẩm

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Hiệp Hoà

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 15:00 đến 19:00

Khu vực:
Hương Lâm, Mai Đình

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Hiệp Hoà

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 15:00 đến 19:00

Khu vực:
Châu Minh, Hương Lâm, , Xuân Cẩm, Mai Đình

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Hiệp Hoà

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 15:00 đến 19:00

Khu vực:
Châu Minh, Đông Lỗ

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Hiệp Hoà

Ngày:
24 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 15:00 đến 19:00

Khu vực:
Châu Minh, Đông Lỗ

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Related Posts

Nam Thư suốt 12 năm không về quê ăn tết với bố mẹ

Nói về việc bị cư dân mạng phản ứng chuyện không về quê ăn Tết với gia đình, Nam Thư lên tiếng: ‘Tôi không làm gì sai,…

Toa:ng rồi, Nam Thư bị “già làng” tương tác rồi đây

Vụ drama của Nam Thư lại có thêm diễn biến mới.Những ngày qua, scandal của Nam Thư khiến showbiz dậy sóng. Hiện tại, nhất cử nhất động…

Có người chống lưng, Nam Thư hống hách đến tận nhà yêu cầu chính thất và gia đình phải xin lỗi mình: ‘Chuẩn bị đi 5 năm là ít’

Diễn viên Nam Thư khẳng định những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về mình là sai sự thật, đồng thời cho biết sẽ nhờ…

Người đàn ông Hà Nội có 16 vợ, 24 con sống rải rác khắp miền Bắc, có năm làm 2 đám cưới, đông vợ lắm con mà cuối đời khổ không tưởng

Sau 16 lần cưới vợ, ông Hành tuyên bố dừng cưới vợ mới. Ở Gia Lâm (Hà Nội) có một người đàn ông nhiều vợ, lắm con…

Quang Linh ôm thùng sầu riêng của Hằng Du Mục bỏ chạy bị nhãn hàng ch:ê ăn quá nhiều

O Huyền Sầu Riêng đang rơi vào tình thế bất lợi sau khi vạ miệng với Quang Linh Vlogs trên phiên livestream 7/7 vừa qua.Ngày 7/7 vừa…

Biết tin ai đây: Mẹ chồng chính thất tung bằng chứng “giải oan” cho Nam Thư

Tối 4/7, mạng xã hội xuất hiện loạt tin đồn liên quan đến chuyện đời tư được cho là của diễn viên Nam Thư. Theo thông tin…