×
×

Lịch cúp điện Long An ngày 15/7 chuẩn nhất

Lịch cúp điện Long An ngày 15/7/2023

Điện lực:


Điện Lực Tân An

Ngày:
15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 07:00 đến 07:30

Khu vực:
Một phần CCN Lợi Bình Nhơn

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Tân An

Ngày:
15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 07:15 đến 08:00

Khu vực:
Một phần phường 6, xã Lợi Bình Nhơn

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Tân An

Ngày:
15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 07:15 đến 08:00

Khu vực:
Một phần phường 6, xã Lợi Bình Nhơn và toàn bộ xã Mỹ Phú, xã Mỹ An huyện Thủ Thừa.

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Tân An

Ngày:
15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 07:15 đến 08:00

Khu vực:
Một phần phường 6, xã Lợi Bình Nhơn và toàn bộ xã Mỹ Phú, xã Mỹ An huyện Thủ Thừa.

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Tân An

Ngày:
15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 07:50 đến 08:15

Khu vực:
Một phần phường

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Tân An

Ngày:
15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 08:00 đến 16:00

Khu vực:
Đường Nguyễn Thị Hạnh thuộc Kp 3, 5,6,7 – Phường 2; Kp Bình Cư 2 – Phường 6

Lý do:
Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Tân An

Ngày:
15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 08:05 đến 08:40

Khu vực:
Một phần phường Tân Khánh, phường Khánh Hậu

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Tân An

Ngày:
15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 09:30 đến 10:00

Khu vực:
Một phần phường , một phần phường 5, một phần xã Hướng Thọ Phú

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Tân An

Ngày:
15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 09:30 đến 10:00

Khu vực:
Một phần phường 2

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Tân An

Ngày:
15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 09:55 đến 10:30

Khu vực:
Một phần phường 3

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Tân An

Ngày:
15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 10:20 đến 10:50

Khu vực:
Một phần phường 3

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Thủ Thừa

Ngày:
15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 08:00 đến 11:30

Khu vực:
Một phần xã Long Thạnh – Huyện Thủ Thừa

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Thủ Thừa

Ngày:
15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 13:00 đến 16:30

Khu vực:
Một phần TT Thủ Thừa – Huyện Thủ Thừa

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Cần Giuộc

Ngày:
15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 06:00 đến 06:30

Khu vực:
Toàn bộ xã Long Thượng

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Cần Giuộc

Ngày:
15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 06:00 đến 06:30

Khu vực:
Một phần xã Phước Hậu

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Cần Giuộc

Ngày:
15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 06:30 đến 07:00

Khu vực:
Một phần xã Phước Lý

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Cần Giuộc

Ngày:
15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 06:30 đến 07:00

Khu vực:
Một phần xã Phước Lý

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Cần Giuộc

Ngày:
15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 07:30 đến 17:00

Khu vực:
Một phần xã Phước Lại, Phước Vĩnh Tây

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Cần Giuộc

Ngày:
15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 07:30 đến 08:00

Khu vực:
Một phần xã Phước Vĩnh Tây , Long Phụng, Đông Thạnh

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Cần Giuộc

Ngày:
15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 07:30 đến 17:00

Khu vực:
Một phần xã Tân Tập

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Cần Giuộc

Ngày:
15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 07:30 đến 17:00

Khu vực:
Một phần xã Tân Tập

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Cần Giuộc

Ngày:
15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 07:30 đến 17:00

Khu vực:
Một phần xã Tân Tập

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Cần Giuộc

Ngày:
15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 16:30 đến 17:00

Khu vực:
Một phần xã Phước Vĩnh Tây , Long Phụng, Đông Thạnh

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Cần Giuộc

Ngày:
15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 17:00 đến 17:30

Khu vực:
Một phần xã Phước Lý

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Cần Giuộc

Ngày:
15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 17:00 đến 17:30

Khu vực:
Một phần xã Phước Lý

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Cần Giuộc

Ngày:
15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 17:30 đến 18:00

Khu vực:
Toàn bộ xã Long Thượng

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Cần Giuộc

Ngày:

15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 17:30 đến 18:00

Khu vực:
Một phần xã Phước Hậu

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Mộc Hóa

Ngày:
15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 07:30 đến 16:30

Khu vực:
Một phần Ấp Hương Trang, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Bến Lức

Ngày:
15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 06:30 đến 07:00

Khu vực:
Xã Mỹ Yên, xã Long Hiệp

Lý do:
Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Bến Lức

Ngày:
15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 07:00 đến 17:00

Khu vực:
Xã Mỹ Yên, xã Long Hiệp

Lý do:
Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Bến Lức

Ngày:
15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 07:00 đến 17:00

Khu vực:
Xã Mỹ Yên, xã Long Hiệp

Lý do:
Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Bến Lức

Ngày:
15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 08:00 đến 11:00

Khu vực:
Công Ty Cổ phần IBS

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Bến Lức

Ngày:
15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 08:00 đến 17:00

Khu vực:
Công ty TNHH TAE BANG PATEC VINA

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Bến Lức

Ngày:
15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 17:00 đến 17:30

Khu vực:
Xã Mỹ Yên, xã Long Hiệp

Lý do:
Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Cần Đước

Ngày:
15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 08:00 đến 09:30

Khu vực:
Một phần ấp Long Ninh xã Long Hựu Đông

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Cần Đước

Ngày:
15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 08:00 đến 16:00

Khu vực:
Công Ty ANT

Lý do:
Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Cần Đước

Ngày:
15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 08:00 đến 16:00

Khu vực:
Công ty TNHH Dachan (VN) (TBA 2×3000 kVA)

Lý do:
Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Cần Đước

Ngày:
15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 08:00 đến 16:00

Khu vực:
Công ty TNHH Dachan (VN) (TBA 320 kVA)

Lý do:
Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Cần Đước

Ngày:
15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 09:00 đến 11:30

Khu vực:
Một phần ấp Long Ninh xã Long Hựu Đông

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Cần Đước

Ngày:
15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 10:00 đến 11:30

Khu vực:
Một phần ấp Trung, Cầu Ngang xã Long Hựu Đông

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Cần Đước

Ngày:
15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 13:00 đến 17:30

Khu vực:
Một phần ấp 2A, 2B xã Tân Ân và toàn bộ xã Phước Tuy

Lý do:
Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Tân Thạnh

Ngày:
15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 07:30 đến 13:00

Khu vực:
Một phần cụm dân cư vượt lũ số 2 – khu phố 1 thị trấn Tân Thạnh

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Tân Thạnh

Ngày:
15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 08:00 đến 10:00

Khu vực:
Trạm Bệnh Viện Tân Thạnh – KP1, TT Tân Thạnh

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Tân Thạnh

Ngày:
15 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 13:30 đến 16:30

Khu vực:
Trạm Ấp 4 Nhơn Hòa Lập 3 – Ấp Nguyễn Sơn xã Nhơn Hòa Lập

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Related Posts

Nam Thư suốt 12 năm không về quê ăn tết với bố mẹ

Nói về việc bị cư dân mạng phản ứng chuyện không về quê ăn Tết với gia đình, Nam Thư lên tiếng: ‘Tôi không làm gì sai,…

Toa:ng rồi, Nam Thư bị “già làng” tương tác rồi đây

Vụ drama của Nam Thư lại có thêm diễn biến mới.Những ngày qua, scandal của Nam Thư khiến showbiz dậy sóng. Hiện tại, nhất cử nhất động…

Có người chống lưng, Nam Thư hống hách đến tận nhà yêu cầu chính thất và gia đình phải xin lỗi mình: ‘Chuẩn bị đi 5 năm là ít’

Diễn viên Nam Thư khẳng định những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về mình là sai sự thật, đồng thời cho biết sẽ nhờ…

Người đàn ông Hà Nội có 16 vợ, 24 con sống rải rác khắp miền Bắc, có năm làm 2 đám cưới, đông vợ lắm con mà cuối đời khổ không tưởng

Sau 16 lần cưới vợ, ông Hành tuyên bố dừng cưới vợ mới. Ở Gia Lâm (Hà Nội) có một người đàn ông nhiều vợ, lắm con…

Quang Linh ôm thùng sầu riêng của Hằng Du Mục bỏ chạy bị nhãn hàng ch:ê ăn quá nhiều

O Huyền Sầu Riêng đang rơi vào tình thế bất lợi sau khi vạ miệng với Quang Linh Vlogs trên phiên livestream 7/7 vừa qua.Ngày 7/7 vừa…

Biết tin ai đây: Mẹ chồng chính thất tung bằng chứng “giải oan” cho Nam Thư

Tối 4/7, mạng xã hội xuất hiện loạt tin đồn liên quan đến chuyện đời tư được cho là của diễn viên Nam Thư. Theo thông tin…